Štampa

Istraživanja biodiverziteta Skadarskog jezera

on .

Iako postoji dosta literaturnih podataka i istraživanja različitih biljnih i životinjskih vrsta prisutnih na Skadarskom jezeru, podaci su prikupljani koristeći različite metodologije, dok se kontinuirani monitoring sprovodi za neke vrste, među kojima se posebno izdvaja praćenje stanja populacije kudravog pelikana (Pelecanus crispus). Tokom naredne tri godine, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će vršiti kontiunirani monitoring vrsta ptica koje  su bile obuhvaćene sporadičnim istraživanjima ili nisu predmet monitoringa tokom prethodnih godina na Skadarskom jezeru, a nalaze se Aneksu I Ptičje Direktive i od posebnog su značaja za uspostavljanje Natura2000 područja.

Osim istraživanja ptica, u saradnji sa ekspertima, biće realizovan monitoring skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) ugrožene i endemične vrste koja naseljava samo jedan dio Crne Gore i Albanije, kao i monitoring ihtiofaune.


Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild"sa ciljem obezbjeđenja dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržan od Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme (CEPF).

banervolonter