Print

Dizajn i pozicioniranje vjetroelektrana može smanjiti rizik od sudara sa grabljivicama

on .

Procjena uticaja na životnu sredinu, koja je uključivala ornitološki procjenu, uticala je na dizajn i pozicioniranje vjetroparka u Vajomingu, USA. Ornitološka procjena je otkrila kako ptice grabljivice koriste predloženu lokaciju. Upravo je ta informacija omogućila precizno postavljanje i orijentaciju turbine (mikro-lociranje) i tako pomogla smanjiti rizik od sudara propela sa autohtonim vrstama grabljivica.

Tzv. „mikro-lociranje" turbine u okviru preporuka Procjene o uticaju na životnu sredinu (EIA) i ornitoloških istraživanja, mogu da smanje negativne uticaje na ptice i druge aspekte važne za očuvanje biodiverziteta. Od vitalnog je značaja da se precizno lociranje turbine ustanovi odgovarajućim istraživanjima i da se u toku aktivnosti monitoringa efikasnost predloženih mjera može pratiti.

Foote Creek vjetroelektrana je prva vjetroelektrana postavljena u Vajomingu 1999. godine. Nalazi se na jednom od vjetrovitih mjesta u toj državi i delimično je pozicionirana na državnom zemljištu. Početna faza izgradnje vjetroparka je obuhvatala preko 11 km dužine na potezu sjever - jug. Originalna vjetroelektrana imala je 69 turbina i generaciju kapaciteta 85 megavata (MV). Nekoliko narednih faza izgradnje rezultiralo je sa ukupno 183 turbine proizvodnih kapaciteta od 134,7 MV.

Početna ornitološka istraživanja otkrila su da 85% surih orlova i mišara leti na visini lopatica rotora i unutar 50 m od turbina. Dakle, razvoj projekta predstavljao je ozbiljnu prijetnju za autohtone vrste grabljivica.

Kao rezultat ovih nakon izgradnje sprovedenih ornitoloških istraživanja, predložena mjera pomjeranja turbina za 80m smanjila je rizik od sudara. Naknadni monitoring pokazao je nisku stopu smrtnosti grabljivica na lokalitetu. Na drugim mjestima u Vajomingu, nedavna izgradnja vjetroelektrana na Bijeloj Planini takođe je pretrpio pomjeranja od 50m u cilju ublažavanja rizika za ptice i sisare.

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske komisije kroz projekat ENTAR, i ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.